مدیریت مالی

برنامه درسی رشته مديريت مالي

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

پیش‌نیازتعداد واحدعنوان درسردیف
2سيستم‌هاي اطلاعات مديريت1
2پژوهش عملياتي پيشرفته2
2تئوري‌هاي مديريت پيشرفته3
2حسابداري مديريت4

نیمسال دوم

پیش‌نیازتعداد واحدعنوان درسردیف
3تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی1
3اقتصاد مدیریت2
2بازار پول و سرمایه3
2مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار4

نیمسال سوم

پیش‌نیازتعداد واحدعنوان درسردیف
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی2مدیریت مالی پیشرفته1
مدیریت مالی پیشرفته2بررسی موارد خاص در مدیریت مالی2
مدیریت مالی پیشرفته و بازار پول و سرمایه2سازمانهای پولی و مالی3
مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی اوراق بهادار2مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته4

نیمسال چهارم

پیش‌نیازتعداد واحدعنوان درسردیف
2سمينار مالي1
2سمينار 12
2سمينار 2 (مديريت تيم‌هاي مجازي)3