هدف کارگاه

هدف کارگاه آشنایی با کاربرد یکی از پرکاربرد ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه می‌باشد. افزایش توانایی و دانش تیم پروژه در مدیریت امور زمانبندی مطابق با استاندارد راهنمای دانش مدیریت پروژه “پم باک” ، مدیریت هزینه پروژه،تعریف ساختار شکست کار، برنامه‌ریزی استفاده بهینه از منابع پروژه مطابق با تقویم منابع، ارائه گزارشات تفصیلی و مدیریتی از مهمترین اهداف دوره می‌باشد.

محتوای کارگاه

  • تعريف مشخصات کلی پروژه
  • تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري
  • تعريف فعاليت ها و رويدادها
  • تعريف ساختار شکست کار
  • تعريف شبکه پروژه (ترتیب و توالی فعالیت ها)
  • و ...
  • گزارش گیری