دوره آموزشی مدیریت ریسک

سرفصل عناوین 

 • مفاهیم و واژگان مدیریت ریسک
 • ضرورت های مدیریت ریسک
 • تفاوت های مدیریت ریسک در کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و عقب افتاده
 • ارائه نمونه هایی از ریسک و نحوه مدیریت آن در زندگی روزمره
 • ارائه نمونه هایی از ریسک و نحوه مدیریت آن در کسب و کارهای مختلف
 • تبیین نمونه هایی از مدیریت ریسک در حوزه های مختلف
 • تاریخچه مدیریت ریسک و معرفی و مرور استانداردهای مدیریت ریسک
 • تشریح ارتباط مدیریت ریسک با سطوح آمادگی فناوری
 • تبیین و تشریح جایگاه و اهمیت مدیریت ریسک در استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015
 • تشریح تفکر مبتنی بر ریسک و ارائه نمونه هایی از آن در حوزه های مختلف
 • تشریح و تبیین انواع ریسک های سازمانی :
  • ریسک های عملیاتی
  • ریسک های راهبردی
  • ریس های مالی و اقتصادی
  • ریسک های قوانین و مقررات
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • تشریح محیط پیرامونی سازمان )دور و نزدیک( و نقش و جایگاه روندهای کلان در ریسک های کسب و کار )با تشریح یک نمونه واقعی(
 • تشریح اصول یازده گانه مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ایزو 31000
 • تشریح فرآیند مدیریت ریسک :
  1. تعیین محدوده و معیارهای ریسک
  2. ارزیابی ریسک (شناسایی، تحلیل و ارزشیابی ریسک ها) :
   1. تشریح رویکردهای مختلف در شناسایی ریسک ها
   2. تشریح نحوه آدرس دهی ریسک ها
   3. تشریح نکات کلیدی در تحلیل ریسک ها
 • معرفی برخی از متدولوژی های پرکاربرد در ارزیابی ریسک ها
 1. تشریح نکات کلیدی در انتخاب متدولوژی مناسب برای ارزیابی ریسک ها
 2. تشریح استراتژی‏های مقابله با ریسک ها
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • تشریح نحوه یکپارچه سازی مدیریت ریسک با فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی
  • مدیریت ریسک مبتنی بر سیستم مدیریت فرآیند
  • مدیریت ریسک محصول محور
  • مدیریت ریسک پروژه محور
  • مدیریت ریسک برنامه محور
  • مدیریت ریسک مبتنی بر ساختار سازمانی
 • مزایا و معایب و نکات کلیدی در یکپارچه سازی مدیریت ریسک با سیستم مدیریت فرآیندهای سازمان
 • برگزاری کارگاه آموزشی
 • تشریح نحوه ی مستندسازی ریسک ها و ویژگی های پایگاه دانش مدیریت ریسک
 • تشریح عوامل موثر بر اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت ریسک

مخاطبان دوره :

 • مدیران سازمان‏ها
 • مدیران و کارشناسان سیستم مدیریت کیفیت
 • ممیزان و حسابرسان داخلی و خارجی
 • کارشناسان و مدیران اداره های ریسک، سیستم ها و روش ها، طرح و برنامه در سازمان های مختلف

گواهینامه :

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌شود
* توجه: دوره آنلاین(مجازی) همزمان با دوره حضوری به صورت وبینار برگزار می گردد
.