آشنایی با مدیریت ریسک و الزامات سیستمی آن (ویژه مدیران ارشد)

-1  تعریف و تشریح مفهوم ریسک و مدیریت آن

-2 مرور تاریخچه مدیریت ریسک

-3 تبیین دیدگاه‏ها و نگرش‏های مختلف در حوزه مدیریت ریسک) سنتی و مدرن (

4- تشریح تفاوت های مدیریت ریسک در کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته

5- تبیین مثال‏هایی از ریسک و مدیریت آن در زندگی فردی انسان‏ها

6- تبیین مثال هایی از ریسک و مدیریت آن در کسب و کارهای مختلف

7- برگزاری کارگاه آموزشی 1

8- تشریح مثال‏هایی از انواع ریسک های سازمانی :

- ریسک های مالی و اقتصادی

- ریسک های عملیاتی

- ریسک های راهبردی

- ریسک های قانونی و مقرراتی و . . .

9- برگزاری کارگاه آموزشی 2

10- تبیین جایگاه مدیریت ریسک در فعالیت های سازمان

11-  تبیین فواید مدیریت ریسک در مقابل ضرر و زیان های ناشی از فقدان مدیریت ریسک

12- تعریف سیستم و ویژگی های مهم و کلیدی یک سیستم

13- تبیین الزامات سیستم مدیریت ریسک سازمانی  :

- نقش و اهمیت بلوغ سازمان در طراحی سیستم مدیریت ریسک

- تعهد رهبری و فرهنگ سازمانی

- تعریف، تبیین و نهادینه سازی اصول مدیریت ریسک

- شناخت و درک ذی نفعان و محیط پیرامونی سازمان

- تدوین و استقرار خط مشی و سیاست های مدیریت ریسک

- ایجاد ساختار حاکمیتی مناسب برای مدیریت ریسک

- برگزاری کارگاه آموزشی 3 (طراحی ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک)

- طراحی و استقرار فرآیند مدیریت ریسک :

            - تشریح الگوریتم و چرخه فرآیند مدیریت ریسک

            - تبیین رویکردهای مختلف جهت یکپارچه سازی فرآیند مدیریت ریسک با سایر فرآیندهای سازمانی

14- برگزاری کارگاه آموزشی 4

15- تشریح عوامل موثر بر اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت ریسک

شرکت کنندگان :

  • مدیران ارشد سازمان های مختلف
  • مدیران ریسک در سازمان های مختلف

گواهینامه :

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌شود.
* توجه: دوره آنلاین(مجازی) همزمان با دوره حضوری به صورت وبینار برگزار می گردد