دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات برای فارغ التحصیلی باید 140 واحد (20واحد عمومی-21 واحد پایه- 61 واحد اصلی - 29 واحد تخصصی و 9 واحد اختیاری) بگذرانند، رعایت پیشنیاز ها و هم نیاز ها در جدول زیر آمده است.

همچنین دانشجویانی که درصد کنکورآنها در درسهای زبان پيش دانشگاهی-فیزیک پيش دانشگاهی-ریاضی پيش دانشگاهی کمتر از 37.5 در صد باشد موظف به اخذ آنها خواهند بود.

تعداد دروس

ترم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

هم نیاز

نوع درس

واحد در هر ترم

1

ترم اول

8

زبان خارجی

3

ندارد

ندارد

عمومی

15

2

15

فیزیک1

3

ندارد

ریاضی 1

پایه

3

11

ریاضی 1

3

ندارد

ریاضیات گسسته

پایه

4

53

مباني فنآوري اطلاعات

3

ندارد

ندارد

تخصصی

5

21

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

ندارد

ندارد

اصلی

6

ترم دوم

3

اخلاق اسلامی

2

ندارد

ندارد

عمومی

20

7

12

ریاضی 2

3

ریاضی 1

معادلات دیفرانسیل

پایه

8

13

معادلات دیفرانسیل

3

ریاضی 1

ریاضی 2

پایه

9

20

ریاضیات گسسته

3

ریاضی 1

ندارد

اصلی

10

25

برنامه سازی پیشرفته

3

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ندارد

اصلی

11

37

اصول و مبانی مدیریت

3

مباني فنآوري اطلاعات

ندارد

اصلی

12

50

طراحي و پياده سازي کتابخانه الکترونيک

3

مباني فنآوري اطلاعات

ندارد

اختیاری

13

ترم سوم

41

زبان تخصصی

2

زبان خارجی

ندارد

اصلی

19

14

1

معارف 1

2

ندارد

ندارد

عمومی

15

9

تربیت بدنی 1

1

ندارد

ندارد

عمومی

16

16

فیزیک2

3

فیزیک1

ندارد

پایه

17

17

آزمایشگاه فیزیک1

1

فیزیک1

ندارد

پایه

18

22

ساختمان داده

3

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و ریاضیات گسسته

ندارد

اصلی

19

14

آمار و احتمالات

3

ریاضی 2

ندارد

پایه

20

23

مدارهای منطقی

3

ریاضیات گسسته

ندارد

اصلی

21

19

کارگاه عمومی

1

ندارد

ندارد

پایه

22

ترم چهارم

2

معارف 2

2

معارف 1

ندارد

عمومی

18

23

10

تربیت بدنی 2

1

تربیت بدنی 1

ندارد

عمومی

24

45

مديريت رفتار سازماني

3

اصول مبانی مدیریت

ندارد

اختیاری

25

27

نطریه زبانها و ماشنها

3

ساختمان داده

ندارد

اصلی

26

24

معماری کامپیوتر

3

مدارهای منطقی

ندارد

اصلی

27

34

مباني الکترونيک ديجيتال

3

فیزیک2 و مدارهای منطقی

ندارد

اصلی

28

36

اقتصاد مهندسی

3

آمار و احتمالات

ندارد

اصلی

29

ترم پنجم

7

زبان فارسی

3

ندارد

ندارد

عمومی

18

30

18

آزمایشگاه فیزیک2

1

فیزیک2

ندارد

پایه

31

40

ارائه مطالب و فنی

2

زبان تخصصی

ندارد

اصلی

32

28

اصول و طراحی پایگاه داده ها

3

ساختمان داده

ندارد

اصلی

33

29

طراحی الگوریتم

3

ساختمان داده

ندارد

اصلی

34

60

گرافیک کامپیوتری

3

ساختمان داده

ندارد

تخصصی

35

32

شبکه های کامپیوتری1

3

معماری کامپیوتر

ندارد

اصلی

36

ترم ششم

26

سيستم هاي عامل

3

معماری کامپیوتر

ندارد

اصلی

19

37

30

مهندسی نرم افزار1

3

اصول و طراحی پایگاه داده ها و زبان تخصصی

ندارد

اصلی

38

35

هوش مصنوعی

3

طراحی الگوریتم

ندارد

اصلی

39

56

مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

3

اصول و مبانی مدیریت

ندارد

تخصصی

40

33

شبکه های کامپیوتری2

3

شبکه های کامپیوتری1

آزمایشگاه شبکه

اصلی

41

54

مهندسي فناوري اطلاعات 1

3

مباني فن آوري اطلاعات وشبکه های کامپیوتری1

ندارد

تخصصی

42

39

آزمایشگاه پايگاه داده ها

1

اصول و طراحی پایگاه داده ها

ندارد

اصلی- عملی

43

ترم هفتم

6

متون اسلامی

2

ندارد

ندارد

عمومی

17

44

5

تاریخ اسلامی

2

ندارد

ندارد

عمومی

45

31

مهندسی نرم افزار2

3

مهندسی نرم افزار1

ندارد

اصلی

46

57

مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات

3

مديريت و کنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

ندارد

تخصصی

47

55

تجارت الکترونیک

2

شبکه های کامپیوتری و اقتصاد مهندسی

ندارد

تخصصی

48

61

سیستم های چندرسانه ای

3

گرافیک کامپیوتری

ندارد

تخصصی

49

42

آزمایشگاه سيستم هاي عامل

1

سيستم هاي عامل

ندارد

اصلی-عملی

50

38

آزمایشگاه شبکه

1

ندارد

شبکه های کامپیوتری2

اصلی- عملی

51

63

کار آموزی

0

ارائه مطالب و فنی

ندارد

تخصصی

52

ترم هشتم

4

انقلاب اسلامی

2

ندارد

ندارد

عمومی

14

53

58

مهندسي فناوري اطلاعات 2

3

مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات- مهندسي فناوري اطلاعات1

ندارد

تخصصی

54

59

تحقيق در عمليات

3

مهندسی نرم افزار1

ندارد

تخصصی

55

46

تعامل انسان و کامپيوتر

3

سيستم هاي چند رسانه اي

ندارد

اختیاری

56

62

پروژه فناوري اطلاعات

3

مهندسي فناوري اطلاعات2

ارائه مطالب و فنی

ندارد

تخصصی

     

مجموع کل واحد ها

140