به اطلاع دانشجویان پژوهش محور مقطع کارشناسی ارشد می رساند، ضروری است فایل های پیوست را مطالعه نموده و نسبت به تکمیل و ارسال فرم ها در موعد مقرر اقدام نمایند.

راهنمای پایان نامه

فرم1

فرم2

فرم3