قوانین آموزشی

توضیح

لینک

فرم

بخش اول: کلیات

لینک

بخش دوم: ثبت‌نام

لینک

بخش سوم: نظام آموزشی

لینک

بخش چهارم: واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

لینک

بخش پنجم: حضور و غیاب

لینک

بخش ششم: حذف و اضافه/حدف اضطراری/حذف ترم

لینک

فرم حذف ترم

بخش هفتم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

لینک

بخش هشتم: مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

لینک

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

بخش نهم: انتقال

لینک

بخش دهم: دانشجوی مهمان

لینک

بخش یازدهم: فراغت از تحصیل

لینک

قوانین نظام وظیفه

لینک

قوانین کاردانی

لینک

راهنمای متقاضیان انتقال دانشجویان خارج به داخل

لینک

قوانین آموزشی جدید وزارت علوم

لینک

                                 کمیسیون موارد خاص                       فرم کمیسیون