واحدهای درسی رشته مدیریت دولتی

گرایش توسعه منابع انسانی

 

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

دروس پایه

۱۰ واحد

دروس اصلی

۱۰ واحد

دروس تخصصی

۸ واحد

سمینار ۱

۲ واحد

سمینار ۲

۲ واحد

جمع

32 واحد

 

دروس پایه

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

۲

نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته

1

۲

تحلیل آماری

2

۲

مدیریت استراتژیک پیشرفته

3

۲

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

4

۲

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

5

دروس اصلی

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

۲

نظریه‌های مدیریت دولتی

1

۲

روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته در مدیریت

2

۲

اداره امور عمومی در اسلام

3

۲

حقوق اساسی سازمان‌های دولتی

4

۲

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان‌های دولتی

5

دروس تخصصی

تعداد واحد

عنوان درس

ردیف

۲

راهبردهای مدیریت منابع انسانی

1

۲

مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی

2

۲

برنامه‌ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

3

۲

مدیریت حقوق و دستمزد

4