حذف و اضافه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

زمان حذف و اضافه 28 الی 30 تیرماه می باشد و طبق ماده 18 آیین نامه آموزشی(مراجعه به سایت موسسه) دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی، طبق تقویم تحصیلی پس از شروع ترم تحصیلی، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند،حداکثر 2 درس دیگر انتخاب یا 1 درس انتخابی خود را حذف و یا 2 درس انتخابی خود را با 2 درس دیگر جا به جا نماید

توجه: حداکثر واحد مجاز انتخابی برای همه ورودی ها 6 واحد است.