حذف و اضافه

به اطلاع دانشجویان ورودی 95 و ماقبل می رساند

زمان حذف و اضافه دهم و يازدهم مهر می باشد و طبق ماده 18 آیین نامه آموزشی(مراجعه به قوانین سایت موسسه(دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی، طبق تقویم تحصیلی پس از شروع ترم تحصیلی، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند،حداکثر 2درس دیگر انتخاب یا 1 درس انتخابی خود را حذف و یا

2درس انتخابی خود را با 2درس دیگر جا به جا نماید

توجه1: واحدهای انتخابی دانشجویان همه ورودی ها در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به هر دلیلی نباید کمتر از 12 واحد درسی باشد،اگرتعداد واحدهای اخذ شده کمتر از 12 واحد باشد کلیه دروس دانشجو حذف خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده دانشجو می باشد.

توجه2: حداکثر واحد مجاز انتخابی برای همه ورودی ها 20 واحد است. دانشجویانی که در ترم گذشته معدل بالای 17 داشته اند یا ترم جاری نیمسال آخر تحصیلی آنها محسوب می شود، می توانند تا 24 واحد اخذ کنند.