در خصوص دروس اختیاری ارائه شده در  ترم 951 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

1-     لیست دروس اختیاری ارائه شده به شرح زیر می باشد:

a.       تعامل انسان و کامپیوتر  3 واحد

b.       مدیریت رفتار سازمانی   3واحد

c.       مدیریت نگهداری اطلاعات          3واحد

d.       طراحی کتابخانه دیجیتال           3 واحد

2-     هر دانشجو باید 9 واحد اختیاری یعنی سه درس از دروس فوق را اخذ کند