دانشجویان اخراجی

به اطلاع دانشجویانی که وضعیت اخراج دارند می رساند

به ایمیل با شماره دانشجویی خود مراجعه نمایند تا از تاریخ و نحوه تکمیل فرم های مربوطه برای ارسال به کمیسیون وزارت علوم مطلع شوند.