قابل توجه دانشجویان دروس آزمایشگاه فیزیک1 و فیزیک2
برنامه کلاس های ترم 931 این دروس تغییر کرده است و در جدیول زیر قابل مشاهده می باشد.

 

 

تاریخ

10-8:30

12-10:30

14-12:30

16-14:30

یکشنبه

27/7/93

 

 

آز فیزیک1 گروه پنجم

آز فیزیک1 گروه ششم

یکشنبه

4/8/93

آز فیزیک2 گروه اول

آز فیزیک2 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه پنجم

آز فیزیک1 گروه ششم

سه شنبه

6/8/93

آز فیزیک1 گروه اول

آز فیزیک1 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه سوم

آز فیزیک1 گروه چهار

یکشنبه

18/8/93

آز فیزیک2 گروه اول

آز فیزیک2 گروه دوم

 

 

سه شنبه

20/8/93

آز فیزیک1 گروه اول

آز فیزیک1 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه سوم

آز فیزیک12 گروه چهار

یکشنبه

2/9/93

آز فیزیک2 گروه اول

آز فیزیک2 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه پنجم

آز فیزیک1 گروه ششم

سه شنبه

4/9/93

آز فیزیک1 گروه اول

آز فیزیک1 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه سوم

آز فیزیک1 گروه چهار

یکشنبه

9/9/93

آز فیزیک2 گروه اول

آز فیزیک2 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه پنجم

آز فیزیک1 گروه ششم

سه شنبه

11/9/93

آز فیزیک1 گروه اول

آز فیزیک1 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه سوم

آز فیزیک1 گروه چهار

یکشنبه

16/9/93

آز فیزیک2 گروه اول

آز فیزیک2 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه پنجم

آز فیزیک1 گروه ششم

سه شنبه

18/9/93

آز فیزیک1 گروه اول

آز فیزیک1 گروه دوم

آز فیزیک1 گروه سوم

آز فیزیک1 گروه چهار