در خصوص انتخاب واحد ترم 951 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

1-      در ترم 951  کلیه دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات به غیر از دروس پیش دانشگاهی  ارائه خواهد شد(لیست دروس در بخش تقویم آموزشی، بخش انتخاب واحد پیشنهادی بر روی سایت قابل مشاهده می باشد)

توجه شود در صورتی که دروسی از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، آن درس حذف خواهد شد

لازم به ذکر است  که توجه به موارد زیر الزامی می باشد

2-     دانشجویان می توانند برای راهنمایی در خصوص انتخاب واحد و یا برطرف کردن مشکلات در زمان  انتخاب واحد از طریق پشتیبانی اداری با  مشاورتحصیلی خود مکاتبه نمایند(لازم به ذکر است مشاور تحصیلی هر دانشجو در زمان ورود به سیستم سما قابل مشاهده می باشد)

3-     در زمان انتخاب واحد به تاریخ امتحان درس توجه شود زیرا تاریخ امتحانات قابل تغییر نمی باشد

4-     تعداد واحد مجاز در ترم حدقل 12 واحد و حد اکثر 20 واحد می باشد  و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد

5-     دانشجویان ترم آخر تا 24 واحد می توانند اخذ نمایند و دروس پیش نیاز را می توانند همنیاز نمایند

6-      دانشجویان مشروط حداقل 12 و حداکثر 14 واحد می توانند اخذ نمایند و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد

7-     رعایت ترتیب اخذ دروس پیشنیاز و هم نیاز اجباری بوده  که جداول مربوط به آن در تقویم تحصیلی آمده است و مشکلات آموزشی نسبت به عدم رعایت این مسئله بر عهده دانشجو می باشد