اطلاعیه ارائه درس اقتصاد مهندسی

نظر به اینکه تعدادی از دانشجویان لازم به گذراندن درس اقتصاد مهندسی جهت فارغ التحصیل شدن هستند، این درس در حذف و اضافه ارائه گردید. لذا دانشجویان متقاضی می توانند اقدام به اخذ این درس نمایند.