ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 99

 

 

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ راﯾﺎﻧﻪاي جهان‌نما: 

اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺠﺎزي ﺑﻮده و ﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ. ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ و از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺑﺮي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﺗﺎ وي ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن دروس را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ. لازم به ذکر است جهت کاهش تبعات تحصیلی ناشی از بیماری کرونا، هیچ یک از دروس ﮐﻼس رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و کلیه اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس:

آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ: rayanee.ac.ir

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ: 26215442-26215443

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺆﺳﺴﻪ: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻧﮑﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:

  • ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ 6 واﺣﺪ درﺳﯽ اﺳﺖ.
  • ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﺮم، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﻣﺪارك ﻻزم د(در صورت مهمان بودن از دانشگاه دیگر):

1- اسکن نامه تقاضای مهمانی از دانشگاه مبدا 

2- اسکن کارت ملی و شناسنامه

3- اسکن کارت دانشجویی

4- اسکن عکس با پسوند JPG

 

زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم: 

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 14/04/99 به ايميل زير ارسال شوند:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ﻟﯿﺴﺖ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه درصورت به حد نصاب رسیدن: 

دروس عمومی

مهندسی فناوری اطلاعات

مدیریت مالی

مدیریت کسب‌وکارهای کوچک

اندیشه اسلامی (1)

گرافیک کامپیوتری

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

اندیشه اسلامی (2)

مديريت و كنترل پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

اخلاق اسلامی

مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات

توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

حقوق بازرگانی

انقلاب اسلامی

مدیریت رفتار سازمانی

کامپیوتر وکاربرد آن در مدیریت

مدیریت تولید و زنجیره تامین

تاریخ اسلام

سیستم‌های چندرسانه‌ای

حقوق بازرگانی

مبانی سازمان و مدیریت

تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه

ارائه مطالب علمی و فنی

حسابرسی

مدیریت رفتار سازمانی

فارسی

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت منابع انسانی

زبان خارجی

مهندسی نرم‌افزار 1

مدیریت رفتار سازمانی

مهارت‌های کارآفرینی

 

مهندسی نرم‌افزار 2

مدیریت منابع انسانی

محیط کسب و کار در ایران

 

مهندسی فناوری اطلاعات 1

پول و ارز و بانکداری

مدیریت استراتژیک

 

مهندسی فناوری اطلاعات 2

بازاریابی و مدیریت بازار

 
 

تجارت الکترونیکی

مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری

 
 

تعامل انسان و کامپیوتر

اقتصادسنجی مالی

 
 

اصول و مبانی مدیریت

متون مالی 1

 
 

کارگاه عمومی

متون مالی 2

 
 

زبان تخصصی

مالیه عمومی

 
 

مديريت نگهداري اطلاعات در فناوري اطلاعات

مدیریت استراتژیک

 
 

طراحي و پياده‌سازي كتابخانه الكترونيكي

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: 

تهران-خیابان ولیعصر (عج)- رو به روی مسجد بلال صدا و سیما- خیابان گلستان-پلاک 44- واحد 1