اطلاعیه مهم شهریه

بدینوسیله از دانشجویان محترم موسسه تقاضا دارد

شهریه ترم 952 را به حساب شماره 1-1262349-810-821 پرداخت نمایند.

دانشجویان بدهکار ملزم خواهند بود بدهکاری خود تا اخر ترم 951 را به حساب قبلی به شماره 1-2022220-800-811 واریز نمایند. لازم به توضیح است کلیه کاربری های دانشجویان بدهکار بسته شده واین ترم بدون تسویه حساب امکان ثبت نام وجود ندارد.

بدیهی است در صورت پرداخت آنلاین در سیستم سما شهریه به شماره حساب جدید واریز خواهد شد.