اطلاعیه مالی

دانشجویان محترم آخرین فرصت پرداخت بستانکاران به دلیل تحولات اداری و مالی 95/10/30 می باشد.