به منظـور تقویت روحیـۀ معنوي دانشـجویان در راهپیمـایی عظیم اربعین حسـینی، صـندوق رفـاه دانشـجویان آمادگی خود را براي پرداخت مبلغ 700 هزار تومان وام به هر زائر دانشجو اعلام نموده است. لذا از دانشجویان متقاضی درخواست می شود درخواست خود را در این خصوص به پشتیبانی مالی ارسال نمایند.