دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 1396

  • رتبه اول 40% تخفیف شهریه ثابت
  • رتبه دوم 30% تخفیف شهریه ثابت
  • رتبه سوم 20% تخفیف شهریه ثابت
  • 962