انتخاب موضوع پروژه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند توجه داشته باشند به علت کم بودن کار تحقیقی در نظام آموزشی همیشه دانشجویان برای انجام واحد پروژه با احتیاط و کندی عمل می‌کنند. این عامل باعث افزایش سنوات تحصیل و شهریه می‌شود. پیشنهاد می‌شود جهت تسریع در گذراندن درس پروژه دانشجویان زمانی که 100 واحد خود را گذراندند برای تصویب موضوع پروژه خود اقدام کنند. دقت کنید تا زمانی که پروژه را به عنوان واحد درسی انتخاب نکنید شهریه‌ای به شما تعلق نخواهد گرفت.

دانشجویان با ارسال فرم 1 می توانند پس از گذراندن 100 واحد موضوع پروژه خود را تعیین نموده و موافقت شورای پروژه را اخذ ‌کنند. برای سهولت بیشتر دانشجویان می توانند از موضوعات پیشنهادی دانشگاه استفاده نمایند.

 

فرم1

موضوعات پیشنهادی