اطلاعیه پروژه 

با توجه به جلسه پروژه دانشگاه موارد زیر باطلاع دانشجویان می رساند.

1- درس پروژه مانند دیگر دروس از ابتدای ترم شروع و در آخر ترم خاتمه می یابد. زمان شروع و خاتمه پروژه بر اساس زمانی است که از طرف اداره آموزش اعلام می گردد.

2- کلیه اساتید محترم راهنما در هفته دو بار پاسخگوی دانشجویان محترم که پروژه آنها مورد تصویب کمیته قرار گرفته می باشند. دانشجویانی که از ابتدای ترم پروژه خود را شروع نمی کنند اطلاع داشته باشند که استاد راهنما در طول ترم بیش از دو بار پاسخگو نخواهد بود. 

3- موضوعات پروژه پیشنهادی از طرف شما یا  دانشگاه مصوب نبوده و باید مورد تصویب کمیته نظارت بر پروژه قرار گیرد. دانشجویان برای رفع اتلاف وقت می توانند بدون پرداخت شهریه پس از گذراندن 100 واحد موضوع پروژه خود را انتخاب کرده و برای تصویب کمیته به پشتیبانی درس ارسال نمایند