به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه قبلاً در مهلت مقرر موفق به ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد نشده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه آنها نیز در بازه زماني 99/02/23 لغايت 99/02/27T پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنين اطلاعيه‌هاي مربوط به اصلاحات آن دفترچه به تاریخ‌های 98/09/25 و 98/11/14 در سایت سنجش، بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام نمايند.