شهریه مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1397-1398

مبالغ به ریال می باشد.

 
 

ردیف

نام دوره

ورودی

ثابت هر نیمسال

شهریه متغییربرای هر واحد درسی

 

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

آزمایشگاه وکارگاه عملی

کارورزی

پروژه

 

1

علوم انسانی

ورودی جدید

4,400,000

280,000

310,000

380,000

670,000

1,100,000

670,000

 

2

فنی مهندسی

ورودی جدید

5,220,000

280,000

380,000

450,000

800,000

1,330,000

670,000