شهریه نیمسال اول مقطع کارشناسی ارشد-سال تحصیلی98-1397

رشته-گرایش

شهریه ثابت (ریال)

شهریه متغیر (ریال)
به ازاء هر واحد

شهریه پایان نامه (ریال)
به ازاء هر واحد

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی

10,500,000

1,800,000

6,000,000

 

 در صورت لزوم و به منظور رفاه حال دانشجویان محترم در پرداخت شهریه مساعدت های لازم اعمال خواهد گردید.