شهریه مقطع کارشناسی سال 1396

مبالغ به ریال می باشد.

 
 

ردیف

نام دوره

ورودی

ثابت هر نیمسال

شهریه متغییربرای هر واحد درسی

 

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی (نظری)

آزمایشگاه وکارگاه عملی

کارورزی

پروژه

 

1

علوم انسانی

ورودی جدید

3,810,000

240,000

270,000

330,000

580,000

950,000

580,000

 

2

فنی مهندسی

ورودی جدید

4,540,000

240,000

330,000

390,000

690,000

1,150,000

580,000