دکتر جعفر توفیقی
دکتر جعفر توفیقیرئیس هیات امنا
دکتر سید جواد ازهری
دکتر سید جواد ازهرینماینده وزیر علوم
دکتر علی اصغر فرامرزیان
دکتر علی اصغر فرامرزیاندبیر هیات امنا
دکتر مصطفی معین
دکتر مصطفی معینعضو هیات امنا
دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر محمود مهرمحمدیعضو هیات امنا
دکتر نرگس باقری لنکرانی
دکتر نرگس باقری لنکرانیعضو هیات امنا
دکتر هادی خانیکی
دکتر هادی خانیکیعضو هیات امنا
دکتر محمدتقی صالحی
دکتر محمدتقی صالحیعضو هیات امنا
دکتر علی محدث
دکتر علی محدثعضو هیات امنا
حجت الاسلام فاضل ده آبادی میبدی
حجت الاسلام فاضل ده آبادی میبدیعضو هیات امنا