دکتر علی اصغر فرامرزیان
دکتر علی اصغر فرامرزیانرئیس هیات موسس
دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر محمود مهرمحمدیعضو هیات موسس
دکتر حبیب اله دانیالی
دکتر حبیب اله دانیالیعضو هیات موسس
حجت الاسلام فاضل ده آبادی میبدی
حجت الاسلام فاضل ده آبادی میبدیعضو هیات موسس
دکتر غلامرضا پزشکی
دکتر غلامرضا پزشکیعضو هیات موسس
دکتر نرگس باقری لنکرانی
دکتر نرگس باقری لنکرانیعضو هیات موسس
زهرا زارع مجتهدی
زهرا زارع مجتهدیعضو هیات موسس