نیما قاسمی
نیما قاسمیمدیر فنی
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 102
ناهید قصاب‌زاده
ناهید قصاب‌زادهمدیر آموزش
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 104
مینا قاسمی
مینا قاسمیمدیر گروه
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 102
آنیتا صدیقی
آنیتا صدیقیکارشناس امور دانشجویان و فارغ التحصیلان
رشته: مدیریت بازرگانی
مقطع: کارشناسی ارشد
داخلی: 104
مهسا غفاری
مهسا غفاریکارشناس مالی
رشته: حسابداری
مقطع: کارشناسی
داخلی: 109