رشته های مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش مقطع کارشناسی ارشد صرفاً از طریق کنکور سازمان سنجش انجام می پذیرد

رشته مدیریت دولتی

گرایش توسعه منابع انسانی

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیک

رشته مدیریت کسب و کار (MBA)

گرایش استراتژی

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی

پذیرش مقطع کارشناسی هم از طریق کنکور سازمان سنجش و هم از طریق شرط معدل انجام می پذیرد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک