مدیریت بازرگانی

برنامه درسی رشته مديريت بازرگاني

گرایش بازاريابي

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پايه2نظريه‌هاي سازمان و مديريت پيشرفته1
پايه2مديريت منابع انساني پيشرفته2
پايه2اخلاق و احکام کسب‌وکار3
اصلي2روش‌شناسي پژوهش‌هاي کيفي و آميخته در مديريت4

نیمسال دوم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پایه2تحلیل آماری1
تخصصی2اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری2
سمینار2 سمینار 13
پایه2 مدیریت استراتژیک پیشرفته4

نیمسال سوم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته1
تخصصی2مدیریت استراتژیک بازاریابی2
اصلی2مدیریت رفتار مصرف‌کننده3
اصلی2مدیریت تبلیغات و برند4

نیمسال چهارم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلي2کاربرد تئوري تصميم‌گيري1
تخصصي2مديريت ارتباطات مشتري و عملکرد بازاريابي2
تخصصي2بازاريابي صنعتي و خدمات3
سمينار2سمينار 2 (مديريت تيم‌هاي مجازي)4