ثبت‌نام الکترونیکی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1402

مدیریت دولتی

برنامه درسی رشته مديريت دولتي

گرایش توسعه منابع انساني

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پایه2نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته1
پایه2تحلیل آماری2
پایه2مدیریت استراتژیک پیشرفته3
پایه2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته4

نیمسال دوم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پایه2مدیریت منابع انسانی پیشرفته1
اصلی2نظریه‌های مدیریت دولتی2
اصلی2روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته در مدیریت3
تخصصی2مدیریت حقوق و دستمزد4

نیمسال سوم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی2اداره امور عمومی در اسلام1
تخصصی۲برنامه‌ریزی منابع انسانی در بخش دولتی2
تخصصی2مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی3
سمینار2سمینار 14

نیمسال چهارم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی2حقوق اساسی سازمان‌های دولتی1
اصلی2ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان‌های دولتی2
تخصصی2راهبردهای مدیریت منابع انسانی3
سمینار2سمینار 2 (مديريت تيم‌هاي مجازي)4