مدیریت دولتی

برنامه درسی رشته مديريت دولتي

گرایش توسعه منابع انساني

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پایه2نظریه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته1
پایه2تحلیل آماری2
پایه2مدیریت استراتژیک پیشرفته3
پایه2مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته4

نیمسال دوم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
پایه2مدیریت منابع انسانی پیشرفته1
اصلی2نظریه‌های مدیریت دولتی2
اصلی2روش‌شناسی پژوهش‌های کیفی و آمیخته در مدیریت3
تخصصی2مدیریت حقوق و دستمزد4

نیمسال سوم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی2اداره امور عمومی در اسلام1
تخصصی۲برنامه‌ریزی منابع انسانی در بخش دولتی2
تخصصی2مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی3
سمینار2سمینار 14

نیمسال چهارم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی2حقوق اساسی سازمان‌های دولتی1
اصلی2ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان‌های دولتی2
تخصصی2راهبردهای مدیریت منابع انسانی3
سمینار2سمینار 2 (مديريت تيم‌هاي مجازي)4