مدیریت کسب و کار (MBA)

برنامه درسی رشته مديريت کسب‌وکار

گرایش استراتژي

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی3  اخلاق و احکام کسب‌وکار1
اصلی3  حسابداری برای مدیران2
اصلی-اختیاری3مدیریت پروژه3
اصلی3نظریه‌های سازمان و مدیریت4

نیمسال دوم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلي3مدیریت رفتار سازمانی1
مدیریت رفتار سازمانیاصلی3 مدیریت منابع انسانی2
اصلی3  اصول اقتصاد3
اصلی-اختیاری3اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری4

نیمسال سوم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی3مدیریت استراتژیک1
اصلی3مدیریت بازاریابی2
حسابداری برای مدیراناصلی3مدیریت مالی3
مدیریت استراتژیکتخصصی-اختیاری3تفکر استراتژیک و استراتژی در عمل4

نیمسال چهارم

پیش‌نیازنوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلي3مديريت عمليات1
تخصصی-اختیاری3مديريت استراتژيک منابع انساني2
مدیریت استراتژیکتخصصی-اصلي3پياده‌سازي استراتژي3
مدیریت استراتژیکتخصصی-اصلي3مديريت استراتژيک پيشرفته4