مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش تجارت الکترونیکی

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

نیمسال اول

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی3مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی1
اختیاری3بانکداری الکترونیکی2
اختیاری3مدیریت تیم‌های مجازی3

نیمسال دوم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی3سیستم‌های پرداخت الکترونیکی1
سمینار2روش تحقیق و سمینار2
اصلی3امنیت تجارت الکترونیکی3

نیمسال سوم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اختیاری3مباحث پیشرفته در مهندسی سیستم‎های تجارت الکترونیکی1
اختیاری3مهندسی مجدد فرایندهای تجاری2
اصلی3مدیریت زنجیره تامین3

نیمسال چهارم

نوع درستعداد واحدعنوان درسردیف
اصلی3هوش تجاری1
اختیاری3مدیریت ارتباط با مشتری2