رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی

پذیرش مقطع کارشناسی هم از طریق کنکور سازمان سنجش و هم از طریق شرط معدل انجام می پذیرد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت کسب و کارهای کوچک