مدیریت کسب و کار

برنامه درسی رشته مديريت کسب‌وکار

(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رایانه‌ای جهان‌نما)

تعداد کل واحدهای این دوره 137 واحد می باشد که دانشجو باید از دروس زیر انتخاب کند:

عمومی21
پایه39
اصلی27
تخصصی42
اختیاری8
جمع137 واحد

دروس عمومی

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
2اندیشه اسلامی (1)11
اندیشه اسلامی (1)2اندیشه اسلامی (2)22
2اخلاق اسلامی33
2انقلاب اسلامی ایران44
2تاریخ تحلیلی صدر اسلام55
2تفسیر موضوعی نهج البلاغه66
3زبان فارسی77
3زبان انگلیسی عمومی718
1تربیت بدنی (1)99
تربیت بدنی (1)1ورزش 11010
1جمعیت و تنظیم خانواده11

دروس پایه

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
3اقتصاد خرد1431
اقتصاد خرد3اقتصاد کلان902
3اصول حسابداری (1)673
اصول حسابداری (1)3اصول حسابداری (2)794
اصول حسابداری (2)3حسابداری صنعتی915
3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت686
3مبانی فناوری اطلاعات1417
مبانی کارآفرینی3حقوق بازرگانی1488
3آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)1449
آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)3آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)9310
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)3روش تحقیق در مدیریت14511
3مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن8612
3مبانی کارآفرینی7813

دروس اصلی

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
3مبانی سازمان و مدیریت691
مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت رفتار سازمانی802
مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت منابع انسانی843
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت3تحقیق در عملیات1494
مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت تولید و زنجیره تأمین855
تحقیق در عملیات3سیستم‌های خرید و انبارداری1026
اقتصاد کلان اصول حسابداری (2)3مدیریت مالی1037
مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت استراتژیک1468
اقتصاد کلان مبانی سازمان و مدیریت3بازاریابی و مدیریت بازار1479

دروس تخصصی

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
4زبان تخصصی 1، 2، 3، 4821
مبانی کارآفرینی3کارآفرینی سازمانی و اجتماعی1182
مبانی کارآفرینی3مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران1193
مبانی کارآفرینی3مهارت‌های کارآفرینی1204
مبانی کارآفرینی3مدیریت نوآوری1215
مبانی کارآفرینی3محیط کسب و کار در ایران1226
مبانی کارآفرینی3کسب و کار روستایی1237
مبانی کارآفرینی3کسب و کار در خانه1248
مبانی فناوری اطلاعات مبانی کارآفرینی3کسب و کار الکترونیکی1259
مبانی کارآفرینی3کسب و کار در بخش خدمات12610
اقتصاد کلان مبانی کارآفرینی3الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینانه14211
مبانی کارآفرینی مدیریت مالی بازاریابی و مدیریت بازار3طراحی و تدوین طرح کسب و کار12712
کارآفرینی سازمانی و اجتماعی مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران3مدیریت پروژه‌های راه‌اندازی کسب و کار12813
کارآفرینی سازمانی و اجتماعی مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران2کارآموزی12914

دروس اختیاری

پیشنیازتعداد واحدعنوان درسکد درسردیف
بازاریابی و مدیریت بازار3بازاریابی بین‌الملل1341
مبانی فناوری اطلاعات3سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت1352
مبانی سازمان و مدیریت3مدیریت کیفیت1363
مدیریت استراتژیک3بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان1374
بازاریابی و مدیریت بازار2تحقیقات بازاریابی1385
مدیریت تولید و زنجیره تأمین2مدیریت تکنولوژی1396
2قوانین کسب و کار در کشور1407

از میان دروس اختیاری دانشجو ملزم می‌باشد 8 واحد را با نظر دانشگاه در طول دوره تحصیلی بگذراند.